雅克德罗Charming Bird韶光之鸟

2022-05-02

雅克德罗Charming Bird韶光之鸟

自皮埃尔雅克德罗Pierre Jaquet-Droz于拉夏德芳Chaux-de-Fonds创建品牌伊始 ,鸟雀形象在手表创作中一直担任着一个不成或者缺的脚色 。活泼的雀鸟形象或者为装饰,或者为主动报时鸟装配,陪伴品牌历经近三个世纪的岁月洗炼 ,为品牌拥趸者带了回味无限的诗意体验。透过迷人的韶光之鸟The Charming Bird手表,雅克德罗带您进入汗青传承、美学飨宴以及特殊技能的世界。

在已往与此刻之间,迷人的韶光之鸟The Charming Bird手表无疑是手表建造的巅峰代表 ,它更表达出对于品牌工艺传承稳定的忠诚 。

这款手表巨制出现出纯净简约的现代气势派头:一只低吟浅唱的山雀,栖息在47毫米直径表壳确当代场景中,玄色 、烟灰色、透明色对于比融合 ,现代气味统统。 表壳与蓝宝石水晶弧型表镜优雅映衬 ,出格的设计令表盘显患上尤其通透清楚。

品牌艺术工坊Ateliers d’Art的工匠巨匠需泯灭20余小时才可将雀鸟建造完成 。起首从羽毛镌刻最先,其次完成尤其精妙的头部以及鸟尾,镌刻工匠必需全神灌输、一丝不苟。 细腻的笔触以及色采更令雀鸟绘声绘色 ,与表盘上的玄色以及炭灰色条纹形成巧妙对于比。

雅克德罗Jaquet Droz的主动报时鸟最初采纳风箱式设计,随后被微缩嵌入手表布局 。为了实现这一挑战,品牌斗胆应用专门的全新技能 :蓝宝石音管以及碳材质活塞 。蓝宝石坚硬耐磨 ,碳材质则能削减磨擦,提高防水机能。活塞接纳微缩设计(已经申请专利),其功效在于泵吸 、贮存空气 ,制造报时声音。声音品质因活塞运动速率以及风箱启齿外形而决议 。年夜大都报时手表借鉴的是弦乐器(音乐盒)或者冲击乐器(三问)道理,迷人的韶光之鸟手表The Charming Bird则以管乐器为灵感。声音,即雀鸟的啼啼声 ,孕育发生的缘故原由是空气,而非振动。 为了确保报时声悠扬动听,必需以三种差别调子正确出现旋律 ,簧片恰是要害因素 。

新博最新网站 - 登陆网址

【读音】:

zì pí āi ěr yǎ kè dé luó Pierre Jaquet-Drozyú lā xià dé fāng Chaux-de-Fondschuàng jiàn pǐn pái yī shǐ ,niǎo què xíng xiàng zài shǒu biǎo chuàng zuò zhōng yī zhí dān rèn zhe yī gè bú chéng huò zhě quē de jiǎo sè 。huó pō de què niǎo xíng xiàng huò zhě wéi zhuāng shì ,huò zhě wéi zhǔ dòng bào shí niǎo zhuāng pèi ,péi bàn pǐn pái lì jīng jìn sān gè shì jì de suì yuè xǐ liàn ,wéi pǐn pái yōng dǔn zhě dài le huí wèi wú xiàn de shī yì tǐ yàn 。tòu guò mí rén de sháo guāng zhī niǎo The Charming Birdshǒu biǎo ,yǎ kè dé luó dài nín jìn rù hàn qīng chuán chéng 、měi xué xiǎng yàn yǐ jí tè shū jì néng de shì jiè 。

zài yǐ wǎng yǔ cǐ kè zhī jiān ,mí rén de sháo guāng zhī niǎo The Charming Birdshǒu biǎo wú yí shì shǒu biǎo jiàn zào de diān fēng dài biǎo ,tā gèng biǎo dá chū duì yú pǐn pái gōng yì chuán chéng wěn dìng de zhōng chéng 。

zhè kuǎn shǒu biǎo jù zhì chū xiàn chū chún jìng jiǎn yuē de xiàn dài qì shì pài tóu :yī zhī dī yín qiǎn chàng de shān què ,qī xī zài 47háo mǐ zhí jìng biǎo ké què dāng dài chǎng jǐng zhōng ,xuán sè 、yān huī sè 、tòu míng sè duì yú bǐ róng hé ,xiàn dài qì wèi tǒng tǒng 。 biǎo ké yǔ lán bǎo shí shuǐ jīng hú xíng biǎo jìng yōu yǎ yìng chèn ,chū gé de shè jì lìng biǎo pán xiǎn huàn shàng yóu qí tōng tòu qīng chǔ 。

pǐn pái yì shù gōng fāng Ateliers d’Artde gōng jiàng jù jiàng xū mǐn miè 20yú xiǎo shí cái kě jiāng què niǎo jiàn zào wán chéng 。qǐ shǒu cóng yǔ máo juān kè zuì xiān ,qí cì wán chéng yóu qí jīng miào de tóu bù yǐ jí niǎo wěi ,juān kè gōng jiàng bì xū quán shén guàn shū 、yī sī bú gǒu 。 xì nì de bǐ chù yǐ jí sè cǎi gèng lìng què niǎo huì shēng huì sè ,yǔ biǎo pán shàng de xuán sè yǐ jí tàn huī sè tiáo wén xíng chéng qiǎo miào duì yú bǐ 。

yǎ kè dé luó Jaquet Drozde zhǔ dòng bào shí niǎo zuì chū cǎi nà fēng xiāng shì shè jì ,suí hòu bèi wēi suō qiàn rù shǒu biǎo bù jú 。wéi le shí xiàn zhè yī tiāo zhàn ,pǐn pái dòu dǎn yīng yòng zhuān mén de quán xīn jì néng :lán bǎo shí yīn guǎn yǐ jí tàn cái zhì huó sāi 。lán bǎo shí jiān yìng nài mó ,tàn cái zhì zé néng xuē jiǎn mó cā ,tí gāo fáng shuǐ jī néng 。huó sāi jiē nà wēi suō shè jì (yǐ jīng shēn qǐng zhuān lì ),qí gōng xiào zài yú bèng xī 、zhù cún kōng qì ,zhì zào bào shí shēng yīn 。shēng yīn pǐn zhì yīn huó sāi yùn dòng sù lǜ yǐ jí fēng xiāng qǐ chǐ wài xíng ér jué yì 。nián yè dà dōu bào shí shǒu biǎo jiè jiàn de shì xián lè qì (yīn lè hé )huò zhě chōng jī lè qì (sān wèn )dào lǐ ,mí rén de sháo guāng zhī niǎo shǒu biǎo The Charming Birdzé yǐ guǎn lè qì wéi líng gǎn 。shēng yīn ,jí què niǎo de tí tí shēng ,yùn yù fā shēng de yuán gù yuán yóu shì kōng qì ,ér fēi zhèn dòng 。 wéi le què bǎo bào shí shēng yōu yáng dòng tīng ,bì xū yǐ sān zhǒng chà bié diào zǐ zhèng què chū xiàn xuán lǜ ,huáng piàn qià shì yào hài yīn sù 。

Share this post

发表评论